Search:   Advanced Search

Privacy Policy

Ochrana osobných údajov
 
1. Informácie, ktoré sú oznamované prevádzkovateľovi fotobanky cez web rozhranie pri vytvorení účtu užívateľa - osoby prostredníctvom webu sú vyžadované za účelom riadnej identifikácie osoby záujemcu tak, aby mohla byť vytvorená objednávka - v prípade odberateľa fotografií alebo uzatvorená licenčná zmluva - v prípade registrácie prispievateľa, autora fotografií.
 
2. Informácie, ktoré registrovaná osoba - odberateľ poskytol a ktoré ho jednoznačne identifikujú, nebudú bez jeho súhlasu poskytnuté tretej osobe za účelom obchodného využitia. Rešpektujeme tak súkromie zmluvných partnerov, ale pre vybavenie objednávok potrebujeme niektoré osobné údaje. Tieto použijeme výlučne pre nevyhnutné úkony - okrem prijatia objednávky, vystavenia faktúry, prípravu zmluvy  - len pre komunikáciu s odberateľom.
 
3. Poskytovateľ služieb fotobanky PHOTOPRESS Slovakia prehlasuje, že s údajmi svojich klientov - odberateľov, získaných pri vytváraní užívateľského účtu, bude nakladať v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zo zákona plynie povinnosť neposkytovať získané osobné údaje tretej strane.
 
4. Každý užívateľ má možnosť, v súlade so zákonom sa obrátiť na prevádzkovateľa web aplikácie s otázkou, aké informácie sú o ňom uchovávané. Žiadosť môže byť zaslaná e-mailom na adresu: cms@photopress.sk alebo faxom na číslo +421 2 3333 1758. Tiež poskytovateľ služieb fotobanky PHOTOPRESS - Slovakia súčasne zaväzuje, že vymaže osobné údaje z databázy, ak o to odberateľ sám písomne požiada.
 
5. Poskytovateľ služieb fotobanky PHOTOPRESS - Slovakia si tiež vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi odberateľov v prípade, ak server napadne neznámy páchateľ - hacker. V tomto prípade sú neplatné vyššie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi klientov.
 
POZN:
Občiansky zákonník § 12,
Ochrana osobnosti, odstavec (3)
Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.
 
30. 12. 2013

PHOTOPRESS.SK je člen skupiny PR MEDIARELATIONS

http://www.prmediarelations.sk/
Terms Of Use  |  Privacy Policy  |  Purchase Agreement
INSTAGRAM FORUM PHOTOPRESS